Dojazd do:

Herb, flaga, pieczęć


Herb Powiatu TucholskiegoHerb TucholiFlaga Powiatu TucholskiegoPieczęć Powiatu Tucholskiego
Podobnie do większości powiatów powstałych w Polsce w następstwie reformy samorządowej z 1998/99 r. (wojewódzko - powiatowej), powiat tucholski nie posiadał własnego herbu. Taka sytuacja dotyczy większości powiatów nie posiadających w przeszłości statusu województwa lub ziemi wyróżnianych w okresie staropolskim (od XIV w.) własnymi herbami ziemskimi. W listopadzie 1999 r. z inicjatywą przyjęcia herbu dla Powiatu tucholskiego wystąpiło Starostwo Powiatowe w Tucholi, powierzając w styczniu 2000 r. opracowanie jego koncepcji heraldycznej doktorowi Janowi Wroniszewskiemu z Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentującemu równocześnie Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Brak własnej tradycji heraldycznej powiatu stawia wymóg zaproponowania nowego herbu powiatowego. Musi on spełniać kilka warunków:
1. zachować zgodność z ogólnymi zasadami sztuki heraldycznej
2. respektować staropolskie zasady tworzenia herbów ziemskich
3. uwzględnić historyczną przeszłość ziemi tworzących obecny powiat
4. reprezentować poziom stylizacji ikonograficznej mieszczącej się w kanonach współczesnej estetyki
Podstawę prawną powstających obecnie symboli samorządów powiatowych (herbów i flag) daje ustawa z 5 VI 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dziennik Ustaw RP, Warszawa 18 VII 1998, nr 91, poz. 578, roz. 3, art. 12, ust. 10, s.3304). Rozdział 3, art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym informuje w ustępie 10, że do kompetencji Rady Powiatu należy "podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi powiatu". Prawo do używania pieczęci z własnym herbem daje powiatom ustawa z dnia 29 XII 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dziennik Ustaw RP, Warszawa 30 XII 1998 r., nr 162, poz. 1126, art. 1, ust. 2, s. 6651).


dr Jan Wroniszewski
Instytut Historii i Archiwistyki
UMK w Toruniu
Toruński Oddział Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego
 
;